תנאי שימוש

א. כללי
אתר בחירות 2013 - פרי פיתוח של יישומונים שירותי פיתוח תוכנה ואינטרנט - (להלן - "האתר") מודה לך על גלישתך לאתר כהגדרתו להלן, ומקווים כי תבחר לבקר באתר דרך קבע. הינך מבקש לשים לב כי גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה בו מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון רב. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בדואר אלקטרוני או טופס יצירת הקשר באתר. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ב. מילון מונחים והגדרות
"אתר בחירות 2013" - אתר המאוכסן בכתובת http://www.bhirot2013.co.il. "המשתמש" או "הגולש" - גולש המשתמש באתר בחירות 2013 בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר ובאמצעות רשת האינטרנט ו/או כל רשת תקשורת אחרת, לרבות תקשורת סלולרית. "הבעלים" או "מפתחים" - יישומונים שירותי פיתוח תוכנה ואינטרנט. "עורכי האתר" - צוות העורך תוכן באתר. "תכנים" או "מידע" - התכנים המופעים באתרים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מלל, גרפיקה, מדיה עשירה, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, יישומים אינטראקביים, עיצובים וכו'.

ג. מידע ותכנים באתר בחירות 2013
המידע והתכנים באתר בחירות 2013 כוללים תכנים מקוריים שנכתבו בידי עורכי האתר, וכן תכנים ממקורות חיצוניים אשר נאספו בתהליך אגרגציה. עורכי האתר משתדלים שהמידע יהיה מדויק וכן כי מידע אשר נאסף ממקורות חיצוניים יהיה נאמן למקור, אולם מובהר בזה במפורש כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של עורכי האתר ו/או צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הבעלים לא ישאו באחריות לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר בחירות 2013. רוב התוכן באתר מקורו בצדדים שלישים, לרבות תכנים פירסומיים וקישוריות link. הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהבעלים אינם אחראיים על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

ד. זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל הזכויות על תכנים מקוריים שנכתבו בידי עורכי האתר שמורות לבעלים. השימוש המותר היחיד באתר הינו שימוש פרטי ואישי בלבד. אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים אלו ללא אישור אלא לצורך אזכור אתר בחירות 2013 כמקור מידע. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים אלו לרבות בעיצוב האתר, ובכל מלל, גרפיקה, יישום, קוד מחשב, קטע אודיו, קטעי וידיאו - יהיו קניינם של הבעלים בלבד . תכנים ממקורות חיצוניים אשר נאספו בתהליך אגרגציה שייכים לבעלי הזכויות הרלוונטיים לאתרים מהם נאספו. כל תוכן ממקורות חיצוניים אשר נאסף בתהליך אגרגציה מכיל הפנייה ישירה למקור ומצויין מהו המקור. אתר בחירות 2013 עשה מאמצים להקפיד על מילו תנאי השימוש של המקורות החיצוניים השותפים לתהליך האגרגציה. באם הנך סבור כי הופרו תנאים אלו, הנך מתבקש לפנות לעורכי האתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

ה. פירסום
מובהר בזה כי הבעלים יכללו פרסום באתר בחירות 2013, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהבעלים ימצא לנכון.

ו. תקלות ואבטחת מידע
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת הבעלים ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת. המשתתף מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיף ו'1 לעיל, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד הבעלים ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף ו'1 לעיל והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

ז. שינויים בתקנון זה
הבעלים רשאים לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי מעת לעת את הוראות תקנון.

ח. התיישנות
המשתמש באתרלא תהיה לו כל תביעה או דרישה כלפי הבעלים, בשל כל עילה או טיעון משפטי, מכל מין וסוג, לרבות חוזי או נזיקי. המשתמש מאשר בזה במפורש כי תנאי שימוש אלו אינם יוצרים חבות או אחריות כלשהי של הבעלים כלפיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

ט. סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

סקר הסקרים השבועי

לצפייה בסקר